Croce Nine promises nine of value as below:
Beauty, truth, love, caring, kindness, laughter, memories, healing, touching

Facebook
Youtube
Instagram
  •    •  KIM CHANWOO

KIM CHANWOO

CEO, Croce Beauty Commerce
  • Chuyên viên chiến lược kinh doanh.
  • Nhà phát triển chiến lược kinh doanh (Kimberly Clark Korea-Yuhan Kimberly).
  • Tốt nghiệp từ trường Korea University chuyên ngành kinh doanh.
Date:

Tư vấn Online